Patent a vynález

Patent / Vynález

je vyřešení technického problému, které je ve srovnání se světovým stavem techniky nové, obsahuje dostatečnou vynálezeckou výši, pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze známého stavu techniky a je průmyslově využitelné.

Přihláška vynálezu musí splňovat náležitosti formální a obsahové. Sestává z žádosti o udělení patentu na vynález, z popisu dosavadního stavu techniky s uvedením jeho nevýhod, z instruktivního popisu řešení podle vynálezu, zpravidla doplněného technickými nákresy, grafy, vzorci, sekvencemi, z patentových nároků a z anotace. Podání přihlášky vynálezu je zpoplatněno. Přihláška se podává ve všech státech, ve kterých potenciální majitel patentu požaduje ochranu. Mezinárodní ochranu vynálezu lze nejlépe zajistit mezinárodní přihláškou patentu s využitím Patent Cooperation Treaty (PCT), podávanou prostřednictvím naší patentové kanceláře.

Služby

 • Přihlášky – Komplexní zajištění přihlášek vynálezů a užitných vzorů v ČR a SR prostřednictvím národního patentu, v Evropě a ve všech ostatních zemích prostřednictvím evropského patentu, případně pomocí mezinárodní patentové přihlášky PCT, zahrnující provedení rešerše a posouzení splnění podmínek novosti a vynálezecké činnosti, zpracování popisu, patentových nároků, anotace a výkresů.
 • Obnovy – Zajištění udržování patentů v platnosti včetně sledování lhůt a plateb udržovacích poplatků. Zajištění prodloužení platnosti užitných vzorů včetně sledování lhůt a plateb poplatků za prodloužení.
 • Změny – Zajištění veškerých změn a úprav v registru (změna vlastníka, adresy atd.), pro přihlášky vynálezů, udělené patenty a zapsané užitné vzory. Zastupování a podpora při dispozicích s patentem nebo užitným vzorem (licence, prodej a jiné převody, zástavy).
 • Spory – Zastupování ve všech typech sporných řízení při sporech z patentů a užitných vzorů (řízení o zrušení patentu, řízení o výmazu užitného vzoru, řízení o určení původcovství, spolumajitelství, spory o odměny poskytované v souvislosti s vynálezy, užitnými vzory, řízení určovací atd.)

 • Porušení práv – Zastupování ve sporech o porušení práv k ochranné známce, patentu, užitnému a průmyslovému vzoru, k firmě (obchodnímu jménu) – naše kancelář se dlouhodobě a intenzivně věnuje ochraně průmyslových práv a práv z duševního vlastnictví našich klientů. Máme mnoho zkušeností se spornými řízeními před zápisnými úřady i před soudy. Zastupujeme klienty ve sporech před Úřadem průmyslového vlastnictví i ve sporech z porušování práv k registrovaným i neregistrovaným právům. Nabízíme i kvalitní služby při vymáhání těchto práv v zahraničí ve spolupráci s prověřenými zahraničními partnery.
 • Nekalá soutěž – Zastupování ve sporech z nekalé soutěže – v obchodních konkurenčních vztazích často dochází k využívání tzv. nekalých soutěžních praktik. V těchto situacích zastupujeme klienty jak v jednání s porušiteli, které má za cíl zastavit jejich zakázané jednání, tak v řízení před soudy. Nejčastější případy se týkají vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, klamavé reklamy atd.
 • Boj proti padělkům – Zastupujeme klienty ve všech případech týkajících se boje proti padělkům, jako je např. vypracování posudku na zadržené zboží v rámci celního dohledu, podání žádosti o přijetí celního opatření na ochranu průmyslových práv, vedení soudních řízení o určení porušení práva duševního vlastnictví a dalších úkonů, v rámci celních řízení, včetně zastoupení poškozeného v trestním řízení.

Postupy

Příhlášky – postupy:

 • Analýza – Podle požadavku klienta navrhneme optimální řešení ochrany daného technického řešení. Zvážíme jakou variantu přihlásit, kam a pro co.
 • Rešerše – zjstíme, zda Vaše řešní již není patentováno a zda je možé jej přihlásit k ochraně.
 • Zpracování podkladů – Vytvoříme podklady přihlášky, které zahrnují popis stavu techniky, popis technického řešení, příklady provedení, příklady průmyslové využitelnost, vlastní nároky na ochranu a obrázky, a to tak, aby byly v souladu s pravidly pro zápis patentů a užitných vzorů, a současně poskytovaly majiteli potřebnou ochranu.
 • Podání přihlášky a úhrada poplatků – Připravíme a podáme přihlášku správně a bez formálních vad a uhradíme příslušné správní poplatky.
 • Zastupování – Zastupujeme klienta po celou dobu řízení, takže se on sám nemusí již o nic dalšího starat.
 • Následná péče – Po zápisu kontrolujeme aktuálnost údajů o majiteli a upozorňujeme na změny. Informujeme o změnách v patentové oblasti, praxi a právu. Upozorňujeme na podvodná jednání. Hlídáme termíny obnovy.

Obnovy – postupy:

Včas upozorníme na nutnost obnovy, zkontrolujeme aktuálnost údajů o majiteli, zpracujeme a podáme žádost o obnovu, uhradíme poplatky, zašleme informaci o prodloužení platnosti.

Ostatní – postupy:

Při změně, licenci, převodu a jiných činnostech vše potřebné pro klienta připravíme (smlouvy, plné moci, jiné doklady) a zajistíme, aby vše bylo řádně zapsáno a zaregistrováno u příslušného úřadu a aby byly zaplaceny příslušné poplatky tak, aby s tím měl klient co nejméně práce.

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

slider slider slider slider slider slider slider

SL linea old platin

Produkt z řady Structure Line. Dekorativní fólie s imitací kovu - staroplatina.

LL Mystique black

Produkt z řady Leather Line. Kožená interiérová fólie s originálními vzory.

SL Piano iron age

Produkt z řady Stracture Line. Dekorativní Sibu fólie s horizontálním vzorem.

DM Vintage silver

Produkt z řady Deco Line. Dekorativní fólie se starostříbrným vzhledem.

SG Pearl ray gold

Produkt z řady SIBU Glas. Zlatavě perličková fólie zalitá ve vysoce oděruodolném akrylátu.

LL Lounge mocca matt

Produkt z řady Leather Line. Hnědá kožená fólie s vertikálním vzorem a technologií přikládání nasráz.

TL Linea Silent gold

Produkt z řady Translucent Line. Jemně zlatavá průsvitná fólie s nezaměnitelným efektem.